Yönergemiz

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ YURT YÖNERGESİ

YNG001

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Sorumluluklar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı; Altınbaş Üniversitesi yurtlarında kalacak olan öğrencilerde aranan şartları, Üniversiteye bağlı yurtların yönetim, denetim ve işletme esasları ile disiplin kurallarını belirlemektedir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Altınbaş Üniversitesi Yurt Müdürlüğü personelini ve yurt binalarında yaşayan tüm öğrencileri kapsar.

 

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Yüksek Öğrenim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği ve 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Yönergede geçen;

a)      Üniversite: Altınbaş Üniversitesini

b)     Mütevelli Heyeti: Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden en yüksek karar organını

c)      Genel Sekreterlik: Altınbaş Üniversitesi Genel Sekreterliğini

ç)      Disiplin Kurulu: Disiplin Kurulu Genel Sekreter ve Yurt Müdürünün başkanlığında, müdürün asıl ve yedek olarak seçeceği bir müdür yardımcısı ve öğrenci temsilcisinden oluşan kurulu,

d)     Mali İşler ve Bütçe Daire Başkanlığı: Mali ve YÖK mevzuatına uygun, Üniversite yönetiminin almış olduğu kararların muhasebe işlemlerini yapan ve finansal yönde uygulayan birimi;

e)      Yönerge: Altınbaş Üniversitesi Yurt Yönergesini.

f)      Akademi Takvim: Öğretim yılı boyunca planlanan sınav ve organizasyonların yer aldığı takvimi.

g)     Güz Dönemi: Rektörlük tarafından belirlenen ve Yurt Müdürlüğü tarafından ilan edilen Akademik yıl 1. Dönemine ilişkin yurda giriş ve yurttan çıkış aralığını.

ğ)     Bahar Dönemi: Rektörlük tarafından belirlenen ve Yurt Müdürlüğü tarafından ilan edilen Akademik yıl 2. Dönemine ilişkin yurda giriş ve yurttan çıkış aralığını.

h)     Öğrenci: Yüksek Öğretim Kurumları diploma programlarına kayıtlı öğrencileri

ı)       Öğrenci Bilgi Sistemi: Konaklama borçlandırmalarının ve öğrenciler hakkındaki kişisel bilgilerin tutulduğu yazılımı.

i)       Ziyaretçiler: Yurtta aktif olarak konaklamayan tüm kişileri,

j)       Yurt Görevlisi: Yurtta kalmaya hak kazanmış öğrencilere, Altınbaş Üniversitesi Yurt Yönergesi doğrultusunda rahat ve huzurlu bir ortamda konaklama imkânı sunmak için faaliyet gösteren personeli.

k)     Yurt Yönetimi: Yurt Müdürü, Yurt Müdür Yardımcısı ve Planlama Uzmanı ve Yurt Uzmanının oluşturduğu ve yurt yönetiminden sorumlu olan kişileri

l)       Öğrenci Yurt Başvuru Duyurusu: Oda planlama dönemlerinden önce web sayfasında yayımlanarak, e- posta gönderilerek ve bina girişlerine afişler asılarak öğrencilere yapılan bilgilendirmeleri.

m)    Öğrenci Temsilcisi: Her yıl öğretim yılı başında hiç ceza almamış ve yurtta konaklayan öğrenciler arasından biri asıl diğeri yedek olmak üzere seçilen temsilciyi,

n)     Yaz Okulu Konaklama: Yaz okulunda üniversitede eğitim görecek öğrencilerin konaklamalarını ifade eder.

o)     Sağlık Raporu: Sağlık durumunun kurumda kalmasına elverişli olduğunu belirten ve hekim tarafından düzenlenen sağlık raporu,

ifade eder.

 

 

Sorumluluklar

MADDE 5 – (1)

5.Bu yönergenin hazırlanmasından Yurt Müdürlüğü sorumludur.

(2)   Bu yönergenin uygulanmasından Genel Sekreter Sorumludur.

(3)   Yönetimin uygulanmasından ve koordinasyonundan Yurt Müdürü sorumludur.

 

 

İKİNCİ KISIM

Yöntem ve İşleyiş

 

Yurdun Olağan Açılması ve Kapatılması

MADDE 6 – (1)

6.1.Yurdun açılma ve kapanma tarihleri üniversite akademik takvimi dikkate alınarak Yurt Müdürlüğü tarafından belirlenir.

(2)   Üniversite tarafından düzenlenen şenlik, spor, kurs, staj ve seminer gibi etkinliklere katılacak olan öğrenciler ile akademik yıl içinde ve/veya yaz aylarında yurtta misafir olarak kalmak isteyen öğrencilerin yurtta barınma koşulları, Genel Sekreterlik onayı ile Yurt Müdürlüğü tarafından belirlenir.

 

Yurda Kabul Şartları

MADDE 7 – (1)

7.1.Yurtta yalnızca öğrenim gördüğü dönemde ders alan öğrenciler konaklayabilir.

(2)   Yurtta; Güz, Bahar dönemleri ya da Akademik yıl boyunca konaklama yapılabilir.

(3)   Yurda yerleştirme ve kabul işlemi, ilgili akademik yıldaki mevcut yurt kapasitesi ve yönerge hükümleri dikkate alınarak yapılır.

(4)   Yurtta kalmak üzere başvuran öğrenciler kesin kayıt için belirlenen tarih aralığında aşağıda belirtilmiş belgeleri Yurt Müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar.

ö)     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kimlik kartı fotokopisi (yabancı uyruklu öğrencilerden pasaport fotokopisi)

p)     İki adet vesikalık fotoğraf

r)      Sağlık Raporu

s)      Oda ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu.

ş)      Adli Sicil Kaydı

 

(5)       Yaz okulu konaklamaları günlük konaklama olarak değerlendirilir.

(6)       Yurt Müdürlüğüne başvuru Altınbaş Üniversitesi web sayfasında bulunan Öğrenci Yurtları bölümünde “Online Başvuru” başlığı üzerinden yapılır.

(7)       Yurt giriş işlemleri ile ilgili olarak yukarıda belirtilen hususlar, yurtta kalınan tüm dönemler (Güz, Bahar ve Yaz Dönemleri) için geçerlidir.

(8)       Yurtta sınav dönemleri ya da harici zamanlarda ücreti mukabilinde kısa süreli öğrenci konaklaması yaptırılabilir.

(9)       Yurt kurallarına aykırı davranışlarda bulunmaları nedeniyle yurt ile ilişiği kesilen öğrencilerin, sonraki dönemlerde yurda kabul edilip / edilmeyeceği Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilir.

(10)    Her yıl duyurusu yapılan ücret ödeme sürecinde, belirtilen tarihlerde ilgili ödemeler yapılmalıdır. Belirtilen tarihe kadar ilgili ödemelerin yapılmaması halinde başvuru iptal edilir. Oda hakları, Yurt Müdürlüğü tarafından yedek listedeki diğer öğrencilere devredilir.

(11)    Başvuru kabulleri yurt dışından gelen öğrenciler başta olmak üzere, şehir dışı ve İstanbul içi bölge dağılımına göre yapılır.

(12)    Yurtta kalan mevcut öğrencilere, bir sonraki yıl da yurtta konaklamak istemeleri halinde (ön başvuru süresi bitimine kadar) mevcut odalarını seçme hakkı verilir.

(13)    Öğrenci, kendisine tanımlanan odanın yıllık ücretini; Üniversitenin web-sitesinde her yıl duyurusu yapılan usul ve şartlara göre ödeyecektir.

(14)    Bir önceki yıl veya dönemde yurtta kalmış olmak, izleyen akademik yıllarda yurtta kalma hakkı vermez. Öğrencinin her akademik yıl için yeniden yurt başvurusu yapması gereklidir.

(15)    Yaz okulunda yurtta kalmak isteyen öğrenciler için yurt yerleştirmeleri Bahar Dönemi sonunda yeniden yapılır. Yaz okulu konaklaması için başvuru ve yerleştirmeleri ilgili süreç Yurt Müdürlüğü tarafından duyurulur.

 

Yurda Giriş Şartları

MADDE 8 – (1)

a.Yurt başvuru duyurularında belirtilen tüm belgeler Yurt Müdürlüğü’ne teslim edilir.

(2)       Yurt başvurusunda bulunan burslu/burssuz tüm öğrenciler ile yabancı öğrenciler de konaklama depozito ücretini ödemekle yükümlüdürler. Depozitosunu ödemeyen öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(3)       Daha önceki yıllarda yurtta konaklayan ve depozito ücretini geri almayan öğrencilerden tekrar yurt başvurusu yaptıklarında depozito ücreti yatırması gerekmez.

(4)       Online başvuru sonrasında 5 (beş) iş gün içinde Yurt depozitosunun ödenmesi gerekmektedir.

 

(5)       Öğrenciler kendilerine tanımlı odayı eksiksiz veya Yurt Müdürlüğü tarafından daha önce belirlenen eksiklikler ile aldığını belirten formu imzalayarak oda girişi yapar. Yıl içi kontrollerde oluşan hasarlar tutanak altına alınır ve öğrenci, söz konusu hasar karşılığında borçlandırılır.

(6)       Öğrenciler, daha önce tespit edilemeyen ve odaya ilk girişte imzaladıkları formda belirtilenlerin dışında odadaki demirbaş ve/veya diğer bölümlerde tespit ettiği eksik ve hasarı, oda tesliminden itibaren bir hafta içinde Yurt Müdürlüğü’ne bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde tüm eksik ve hasarlardan öğrenci sorumlu olup belirlenen tutarda borçlandırılır.

(7)       Yurda girişler, her yıl oda planlama sonuçlarına ilişkin duyuru, e-posta ile öğrencilere bildirilir.

(8)       Oda planlaması için belirlenmiş olan depozito ücretinin Üniversite hesabına yatırılmış olması gerekmektedir. Önceki yıllarda depozitosunu yatıran ancak depozitosundan kesinti yapılan öğrenciler, depozitolarının eksik bakiyesini tamamlamalıdır.

(9)       Öğrenciler kendilerine tanımlanan odalarla ilgili kayıt işlemlerini duyuruda belirtilen tarihe kadar tamamlamak zorundadır.

(10)    Yurt Personeli tarafından öğrenciye oda girişi sırasında verilen Hizmet Sunum Taahhütnamesi ve Oda Giriş Formu doldurulur.

(11)    Cumartesi, Pazar ve resmî tatil günlerinde oda girişi yapmak zorunda kalanlar, yukarıdaki maddelerde açıklandığı gibi ödemelerini önceden yaparak ve oda giriş prosedürlerini tamamlayarak odalarına yerleşebilirler.

 

Yurt Ücretleri

MADDE 9 – (1)

a.Yurtta ücret karşılığında kalınır. Ücretler sadece konaklamayı içerir; yol, yemek ve öğrenciye ait diğer masraflar bu tutara dahil değildir.

(2)       Yurt ücretleri her yıl mayıs ayında Üniversite Mütevelli Heyeti tarafında belirlenir.

 

Yurttan Ayrılma

MADDE 10 – (1)

Akademik takvim sonunda ayrılacak olan öğrenciler, Yurt Müdürlüğü’nün duyurduğu tarihe kadar çıkış bildirim formunu doldurup, Yurt Müdürlüğü’ne iletmek ve çıkış tarihine kadar odayı boşaltıp oda kartını teslim etmekle yükümlüdürler. Formu doldurmayan veya formu doldurmasına rağmen odayı boşaltmayan öğrencilerin odaları, duyurulan çıkış tarihinden itibaren en geç üç gün sonra Yurt Müdürlüğü tarafından boşaltılacaktır.

(2)   Çıkış yapılan odada bırakılan şahsi eşyaların kaybolmasından veya zarar görmesinden Üniversite ve Yurt Müdürlüğü sorumlu değildir.

(3)   Üniversiteden uzaklaştırma veya yurttan çıkarılma cezası alan öğrencilerin yurt ile ilişiği Yurt Yönetim Kurulu tarafından kesilir. Bu öğrencilerin bir saat içerisinde güvenlik eşliğinde yurttan çıkış yapmaları sağlanır.

(4)   Geçici ya da kesin çıkarma cezası alan öğrenciler, kendilerine bildirilen ve/veya bu Yönergede yer alan çıkış tarihinde yurttaki odalarını boşaltıp kartlarını teslim etmekle yükümlüdürler.

 

(5)   Yurttan ayrılan öğrencinin odası Yurt Müdürlüğü tarafından kontrol edilir. Malzeme ve demirbaş eşyalara zarar verip vermediği belirlenir. Zarar tespit edilmesi durumunda ilgili tutar, öğrencinin depozitosundan kesilmek üzere oda çıkış formuna işlenir. Kalan depozito tutarı öğrenci tarafından bildirilen banka hesabına iade edilir.

(6)   Yurttan ayrılacak öğrenci, Yurt Müdürlüğü Ofisini arayarak oda demirbaş ve hasar kontrolünün yapılabilmesi için bir gün önceden çıkış saatini belirtmekle ve oda çıkış formunu doldurmakla yükümlüdür. Odasından kendisine ait tüm eşyaları alarak odayı boşaltmalıdır. Odalar temiz ve düzenli teslim edilmelidir. (Aksi durumda çıkış işlemi başlatılamaz.) Tüm işlemler tamamlandıktan sonra öğrenci oda kartını teslim eder.

(7)   Çıkış işlemlerini tamamlamadan ayrılan öğrenciye ait eşyalar, Yurt Müdürlüğü tarafından 15 gün depoya alınır. Öğrenciye en geç 15 gün içinde eşyalarını teslim alması gerektiği, e-posta (başvuru esnasında tarafımızla paylaşılan) yolu ile bildirilir. Belirtilen sürelerde mazeret bildirmeksizin eşyaların teslim alınmaması durumunda; öğrencilerin ilgili eşyalar üzerindeki mülkiyet haklarını terk ettiği kabul edilir.

(8)   Oda çıkış işlemlerini yapmadan/tamamlamadan yurttan ayrılan öğrencilerin depozito ücretinin tamamı kesilir.

 

Oda Kartı ve Güvenliği

MADDE 11 – (1)

a.Oda kapılarının kapalı tutulmaları zorunludur. Öğrencilerin değerli eşyalarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

(2)   Odalardaki demirbaş ve şahsi eşyaların sorumluluğu öğrencinin kendisine aittir. Oluşabilecek hasar ve kayıplardan Yurt Müdürlüğü ve Altınbaş Üniversite sorumlu tutulamaz.

(3)   Yurtta kalan öğrencilerin odaları güvenlik, temizlik, yurt kurallarına uyulup uyulmadığının kontrolü amacıyla ve gerekli görülen hallerde Yurt Müdürü ve/veya personeli tarafından kontrol edilebilir.

(4)   Oda kartını kaybeden öğrenciler, Yurt Müdürlüğü’ne başvurarak yeni kart alabilirler. Yeni kart için depozitolarından kart ücreti kesilir.

(5)   Oda kartı yanında olmayan öğrenciye üç saat için yedek kart verilir. Yedek kartı zamanında teslim etmeyen öğrencinin depozitosundan 35 TL kart ücreti kesintisi yapılır.

 

Mali Konular

MADDE 12 – (1)

a.Her yıl akademik takvimin başladığı tarihin takip ettiği ay sonuna kadar yapılan başvurularda, konaklamanın tamamı banka garantisi altında taksitlendirilir veya peşin olarak banka yoluyla tahsil edilir.

(2)   Akademik takvimin başladığı tarihin takip ettiği ayın bitiminde yurda başvuru yapan öğrenciler için akademik bitiş tarihi dikkate alınarak günlük olarak hesaplama yapılır.

(3)   Oda değişimlerinde ücretlendirme, öğrencinin oda değişimi yaptığı tarih itibari ile günlük olarak hesaplanır.

(4)   Odalar ve/veya ortak alanlarda bulunan demirbaş eşyaların hasar görmesi/kaybolması durumunda hasar/eşya bedeli, öğrencilerin depozitolarından kesilir. Eğer birden fazla öğrenci hasara neden olmuşsa; ortaya çıkan mali zarar, öğrenciler arasında eşit olarak bölüştürülerek tahsil edilir.

(5)       Çıkış işlemleri sırasında odasını düzenli ve temiz bırakmayan öğrenciden temizlik ücreti tahsil edilir.

(6)       Yurda kayıt yaptıran öğrencilerden 15 Eylül tarihe kadar yurttan ayrılanlardan hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmetinin %10’u, 15 Eylül ve sonrasında ayrılanlardan ise barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunulan ayın ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma hizmeti ücretinin %30’u alınır.

(7)       Kurumun öğrencinin güvenliğini sağlamaması veya barınma hizmetine ilişkin hizmet sunum taahhütnamesinde yer alan yükümlülüklerine yerine getirememesi nedeniyle kurumdan ayrılan öğrenciye, depozitoları ile peşin ödeme yapılan hallerde kurumda barındığı aylara ait ücret mahsup edilerek geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir.

(8)       Ücret iadeleri öğrencinin iade talebine dair dilekçesinde sunduğu banka hesabına yapılır. Konaklama ücretini kredi kartı ile yapanlar için ise kredi kartına iade talimatı verilir. Yaz okulu için kayıt yaptıran ve ders başlama tarihinden itibaren ilişiğini keserek yurttan ayrılmak isteyen öğrencilere ücret iadesi yapılmaz.

(9)       Öğrencinin herhangi bir sebeple yurttan ilişkisini kesmesi durumunda 10.7. madde dışındaki durumlarda depozitosu iade edilir.

(10)    Yurt başvurusu için alınan 750 TL tutarından ödeme, yurt girişine kadar kapora adı altında değerlendirilir. Yurt girişinden sonra depozito olarak değerlendirilir ve yurt çıkışında odasında hasar ya da kayıp/kırık oda kartı olmaması durumda depozito ücreti iade edilir.

(11)    Öğrenci yurda giriş yapmaktan vazgeçer ve başvurusunu iptal eder ise, kapora olarak değerlendirilen ödeme iade edilmez.

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Disiplin İşleri ve Usulü

 

MADDE 13 – (1)

Bu yönergede belirtilen hususlara riayet etmeyen, kurallara uymayan, kurum içinde ve kurum dışında öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunan aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır.

a)    Uyarma

b)   Kınama

c)    Kurumdan Çıkarma

 

(2)       13.01.1985 tarih ve 18634 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, ek ve değişiklikleri ve anılanların yerini alacak düzenlemeler bu Yönerge kapsamında yer alan tüm yerlerde / tüm kişiler için de geçerlidir.

(3)       06.05.2017 tarih ve 30058 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği”, bu yönerge kapsamında olan tüm yerler/tüm kişiler için de geçerlidir.

(4)       Öngörülmemiş Disiplin Suçları: Yönergede belirtilen ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere, nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden cezalar verilir.

(5)       Ceza Verme Yetkisi: Uyarma ve Kınama cezaları Yurt Müdürü tarafından, Kurumdan Çıkarma cezaları ise Disiplin Kurulu tarafından verilir.

(6)       Cezanın Tebliğ Edilmesi: Disiplin işlemleri ile ilgili bildirimler, disiplin cezası alan öğrenciye Üniversite tarafından tahsis edilen ogr.altinbas.edu.tr uzantılı e-posta adresi üzerinden yapılır. İlgili adrese gönderilen e-postalar öğrenci için bağlayıcı nitelik taşır.

(7)       Kurumdan Çıkarma: Yurttan kesin çıkarılma, öğrencinin yurt ile ilişiğinin kesilmesidir. Öğrenci, ilgili kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren yurttan 2 saat içinde güvenlik eşliğinde çıkışı sağlanır. Kurumdan çıkarılan öğrencilere takip eden dönemlerde yurt planlaması yapılmaz.

(8)       Cezaya İtiraz: Disiplin cezası alan öğrenci, uyarma ve kınama cezalarına karşı disiplin kuruluna; kurumdan çıkarma cezasına karşı kurumun bağlı bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne cezanın tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içinde itirazda bulunabilir. İtirazlar uygulamayı durdurmaz.

(9)       Disiplin kurulu itirazları 7 (yedi) işgünü içinde karara bağlar. Disiplin kurulu itiraz konusu cezayı kaldırabilir, bir alt ceza verebilir ya da onaylayabilir.

(10)    İl Milli Eğitim Müdürlüğü kurumdan çıkarma cezasına karşı itiraza ilişkin nihai kararını 15 (on beş) işgünü içinde verir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü itiraz konusu cezayı kaldırabilir, bir alt ceza verebilir ya da onaylayabilir.

(11)    Kurumdan çıkarılma cezası verilen öğrencilere ücret iadesi yapılmaz.

 

Disiplin Kurulu

MADDE 14 – (1)

13.1.Disiplin Kurulu; Genel Sekreter ve Yurt Müdürünün başkanlığında, müdürün asıl ve yedek olarak seçeceği bir müdür yardımcısı ve öğrenci temsilcisinden oluşur. Yurt Müdürü, görüşlerine başvurmak amacıyla Üniversite’den akademik ve idari yetkilileri, disiplin kurulu toplantılarına davet edebilir.

(2)       Öğrenci temsilcisi, her yıl öğretim yılı başında hiç ceza almamış yurtta konaklayan öğrenciler arasından biri asıl diğeri yedek olmak üzere seçilir.

(3)       Disiplin Kurulu, kendisine görev olarak verilen işleri müdürün havalesi üzerine ve en çok yedi iş günü içinde sonuçlandırır. Kurumdan çıkarma cezasını gerektiren fiil, öğrencilerin can ve mal güvenliği bakımından yakın tehdit oluşturması halinde kurumdan çıkarma işlemi yirmi dört saat içerisinde sonuçlandırılır.

(4)       Disiplin kurulu, her dönem başında toplanarak yurdun düzen ve disiplini ile ilgili meseleleri inceler ve gerekli kararları alır.

(5)       Öğrencinin disiplin kuruluna sevkinden önce gerekli incelemeler, kurum yönetimince yapılır.

(6)       Disiplin kurulu kararları, disiplin kurulu karar defterine yazılır.

(7)       Disiplin kurulu, lüzum görürse toplu olarak veya bir üyesini görevlendirerek soruşturmayı genişletebilir.

(8)       Yurt kurallarına uymayarak, düzen ve disiplini bozmaya yönelik davranışlarda bulunan durumlarda hakkında kurum idari görevlileri tarafından rapor/tutanak hazırlanarak disiplin kuruluna sevk edilir. İlgili öğrenciden işlemiş olduğu kural ihlali hakkında yazılı savunma hazırlaması için e-posta yoluyla bildirimde bulunulur. Bildirimde öğrencisinin yazılı savunmasını 3 (üç) saat içerisinde hazırlayıp teslim etmesi, aksi takdirde savunma hakkından vazgeçmiş olarak değerlendirileceği bildirilir.

(9)       Disiplin kurulu, öğrenciye cezayı verirken davranışının mahiyetine, önemine, kendisinin kurum içinde ve kurum dışındaki genel durumuna, suçun ne gibi şartlar altında işlenmiş olduğuna, öğrencinin suçu işlediği zamanki ruhsal durumuna, oluşan fiilin hafifletici ve ağırlaştırıcı sebeplerine dikkat eder.

(10)    Kurumlarda meydana gelen ve adli kovuşturmayı gerektiren her türlü olay, kurum yönetimince en kısa sürede ilgili makamlara bildirilir. Kurumlarda kalan öğrencilerden herhangi birinin tutuklanması halinde disiplin işlemleri, adli işlemlerin sonucuna göre yürütülür.

 

Uyarma Cezasını Gerektiren Durum ve Davranışlar

MADDE 15 – (1) Uyarma, öğrenciye davranışlarının kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesidir.

(2) Uyarma cezasının verilmesi gereken fiiller şunlardır:

a)     Rahatsızlık verecek şekilde gürültü yapmak, huzursuz edici davranışlarda bulunmak.

b)     Belirlenen yerler ve zamanlar dışında ziyaretçi kabul etmek.

c)     Yurt Yönetiminin bilgisi dışında kendi odası dışında farklı bir odada gecelemek.

ç)     Yurt demirbaş malzemesinin düzenine, temizliğine ve korunmasına özen göstermemek.

d)     Yatakhane, yemekhane, banyo, çalışma odası ile diğer çalışma ve dinlenme alanları ile spor salonuna girip çıkmada zaman çizelgesine uymamak.

e)     Kurum personeline kötü davranmak.

f)      Kurumun fiziki yapısına bilerek zarar vermek.

g)     Yurt Yönetim tarafından belirlenen yerlerden başka yerlere yazı asmak veya yönetim tarafından asılan ikaz ve duyuru yazılarına zarar vermek.

ğ)     Öğrencilik sıfatının gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak.

h)     Yasaklanmış yayınları yurda sokmak.

ı)      Oda penceresinden çevreye veya kişilere herhangi bir cisim atmak, etrafı çeşitli şekillerde taciz etmek.

i)      Odalarının pencere ve camlarına çamaşır, bayrak, flama vb. asmak,

j)      Odasını, ortak kullanım alanlarını ve çevresini temiz ve düzenli tutmamak, temizlik veya ilaçlama yapılmasına engel teşkil edecek şekilde bırakmak.

k)     Yurt görevlilerce kendisinden istenen açıklamaları geçerli bir neden olmaksızın zamanında yapmamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak, zamanında cevap vermemek.

l)      Yurt yöneticilerinin çalışmalarını güçleştirmek.

m)   Ayakkabı ve terlikleri cam kenarına veya kapı önüne bırakmak (Kapı önlerinde bırakılan ayakkabı ve terlikler yurt temizlik görevlileri tarafından toplanarak çöpe atılır).

n)     Mutfaklarda kirli bulaşık bırakmak (bırakılan kirli bulaşıklar görevlilerce toplanarak imha edilir).

o)     MEB Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği, Yurt Yönergesi ve/veya Hizmet Sunum Taahhütnamesi ’ne aykırı davranmak.

ö)     Yurt Yönetimine bilgi vermeksizin yurt sınırları haricinde gecelemek.

p)     Turnike cihazlarına giriş kartını okutmaksızın yurda giriş yapmak.

r)     Yurt son giriş saatine uymamak.

s)      Yurt genelinde kedi, köpek, kuş vb. hayvan beslemek ya da barındırmak.

ş)      Yurt Yönetimini yanıltmaya yönelik bilgi vermek veya davranışta bulunmak.

t)      Odada bireysel su ısıtıcısı (kettle), ısınma veya yemek vs. yapmak üzere elektrikli alet kullanmak veya bulundurmak (Söz konusu malzeme görevli tarafından odadan alınarak depoya kaldırılır. 15 gün içerisinde yurttan çıkarılmayan eşya atıl olarak değerlendirilir.)

u)     Yurt Yönetiminden izin almaksızın yurt sınırları içerisinde ticari amaçlı satış yapmak.

ü)     Başkasına ait eşyaları izinsiz kullanmak.

v)     Her ne amaçla olursa olsun izinsiz bağış toplamak.

y)     Yurt kurallarına ve ikazlara uymamak.

 

Kınama Cezasını Gerektiren Durum ve Davranışlar

MADDE 16 (1) Kınama, öğrenciye disiplin cezası gerektiren davranışta bulunduğunun ve tekrarından kaçınması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

(2) Kınama cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:

a)     Öğrencilik sıfatıyla bağdaşmayan, itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunmak.

b)     Kendisine tahsis edilen odayı, Yurt Müdürlüğünden habersiz şekilde başka bir öğrenciye devretmek.

c)     Ortak alanlardaki demirbaş eşyaları kişisel kullanıma tahsis etmek, odalara veya başka alanlara taşımak.

ç)     Yurdun tüm kapalı alanlarında (odalar, banyo ve tuvaletler, dinlenme odaları, etüt salonu, koridor, çamaşırhane, kafeterya, TV odası, yangın çıkış merdivenlerinde vb. tüm bireysel ve ortak kullanım alanlarında) sigara, pipo, puro, nargile, keyif verici maddeler vb. içmek, (Odada bulunan tütün veya keyif verici madde izmariti kanıt teşkil eder).

d)     Odasında sigara içilmesine izin vermek ya da göz yummak ve pencere önleri de dâhil olmak üzere odasında sigara izmariti bulundurmak, (odasında gerçekleşen sigara ve keyif verici madde konulu kural ihlallerinde, sigara içen kişinin tespit edilememesi durumunda, oda sahiplerinin tümü kural ihlalinden sorumludur.).

e)     Mutfak dışındaki alanlarda (dinlenme odası, çalışma salonu, öğrenci odası vb.) yemek yapmak/pişirmek için kullanmak.

f)      Kendisinden kimlik bilgisi isteyen personele ad-soyad bilgilerini vermemek ve/veya kimlik kartını göstermemek.

g)     Güvenliği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak veya bu tür davranışlara yardımcı olmak.

ğ)     Yurt ilişik kesme prosedürlerine uymamak, geç çıkış yapmak veya odada eşya bırakıp gitmek.

h)     Yurt yönetiminin/görevlilerinin yazılı, sözlü uyarılarına uymamak ve tebliğ yazılarını almamak.

ı)      Başkasına ait eşyalara zarar vermek.

i)      Yurt yöneticilerinin/görevlilerinin çalışmalarını engellemek, zorlaştırmak, gereksiz yere meşgul etmek.

j)      Yurt Yönetiminden izin almadan yurt içinde toplantı düzenlemek veya izinsiz düzenlenen toplantılara katılmak.

k)     Yurt Müdürlüğü’nce kendisinden istenen bilgileri eksik veya yanlış vermek veya hiç vermemek.

l)      Toplu yaşamaya dair kurallara aykırı davranışları alışkanlık haline getirmek.

m)   Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmek.

n)     Özürsüz olarak kuruma geç gelmeyi veya kuruma gelmemeyi alışkanlık haline getirmek.

o)     Kurum personelini, oda arkadaşlarını ve başkalarını rahatsız edecek şekilde davranışlarda bulunmak (küçük düşürme, onur kırıcı söylem, hakaret, küfür, telefon ile rahatsızlık verme, vb.).

ö)     Kurum personelinin ve yurtta kalan öğrencilerin eşyalarına zarar vermek.

p)     Yurt binalarında bulunan network sistemine bilinçli olarak zarar vermek (odalarda kablosuz modem ve/veya router kullanmak, internet soket ve hatlarına zarar vermek, vb.)

r)     Duman ve yangın detektörleri, yangın söndürücüler, yangın alarmları ve diğer tüm yangın güvenliği malzemelerini kurcalamak, amacı dışında kullanmak, kapatmak, çalışamaz ve kullanılamaz hale getirmek, gereksiz yere yangın alarmının çalmasına neden olmak, (İtfaiyenin gelmesiyle sonuçlanan yanlış alarmlar sonucunda ilgili öğrencilere para cezası ödetilir.)

s)      Yurt odaları ve ortak alan duvarlarına çivi çakmak, duvarlara zarar verecek yazı, poster ve kâğıt yapıştırmak, duvarların boyasını bozacak şekilde yapıştırıcı kullanmak.

ş)      Öğrencileri ya da öğrenci velilerini Yurt Yönetimine karşı kışkırtmak.

t)      Yurda kayıtlı olmayan kişilerin (aile fertleri dâhil) ya da yurda girişini izin verilmeyen öğrencilerin yurtta barınmalarını sağlamaya çalışmak, sağlamak veya bu konuda onlara yardımcı olmak.

u)     Sahip olduğu öğrenci kartını hangi amaçla olursa olsun başka bir öğrenciye ya da kişiye kullandırmak.

ü)     MEB Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği, Yurt Yönergesi ve Hizmet Sunum Taahhütnamesinde belirtilen hususlara uymamak.

v)     Aynı öğretim yılı içinde aynı fiilden dolayı iki defa Uyarma cezası almak.

 

Kurumdan Çıkarma Cezası Gereken Durum ve Davranışlar

MADDE 17 – (1) Kurumdan çıkarma, öğrencinin bir daha kabul edilmemek üzere kurum ile ilişiğinin kesilmesi ve yurttan çıkarılmasıdır. Yirmi dört saat içinde Yurdu terk etmesi gerektiği öğrenciye yazılı olarak bildirilir.  

(2) Kurumdan Çıkarma cezası gerektiren durum ve davranışlar şunlardır:

a)     22/9/1983 tarihli 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile 25/1/1985 tarihli ve 85/9034 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Bayrağı Tüzüğüne aykırı davranmak.

b)     Yurt sınırları içinde veya haricinde hırsızlık yapmak.

c)     Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasada ifadesini bulan niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot, işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlemesini kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya katılmaya zorlamak.

ç)     Kanunen cezayı gerektiren yüz kızartıcı suçları işlemek veya böyle bir suçtan hükümlü durumuna düşmek.

d)     Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet göstermek, bu tür kuruluşların propagandasını yapmak.

e)     Kurum yönetimi ve personeli ile yurtta kalan öğrencileri tehdit etmek veya bunlara fiili tecavüzde bulunmak.

f)      Kurum yönetimi ve personeli ile yurtta kalan öğrencileri fiili veya cinsel içerikli saldıra bulunmak ya da tacizde bulunmak.

g)     Kurum içinde kesici, delici veya patlayıcı silahları bulundurmak veya herhangi bir kimseyi yaralamak suretiyle ilgili kanuna muhalefet etmek.

ğ)     Yurda alkollü içki getirmek veya binada/odada bulundurmak, sarhoş gelmek, ortak alanlarda veya odada içki içmek, dolu veya boş içki şişesi bulundurmak (Odalarda tespit edilen dolu/boş alkol şişeleri yurt personeli tarafından alınarak imha edilir).

h)     Yurt içerisinde kumar kapsamına girecek her çeşit paralı oyun oynamak veya oynatmak.

ı)      Yurdu amacı dışında kullanmak ve görevlilerin hizmetlerini engelleyici biçimde davranışlarda bulunmak veya kavga etmek.

i)      Yurtta uyuşturucu ve keyif verici madde bulundurmak, kullanmak ve satmak.

j)      Yalnızca karşı cinsin barınma ve kullanımına ayrılmış olan yurt alanlarına, Yurt Yönetiminin izni olmaksızın girmek, başkasının girmesine yardımcı olmak.

k)     Bir başkasının adına izinsiz bildiri yayınlamak, özel hayatı deşifre etmek.

l)      Aynı öğretim yılı içinde üç defa kınama cezası almak.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

MADDE 18 – (1) Belirtilen suçların işlenmesine başkalarını zorlayan veya teşvik edenlere de suçu işleyenlere verilen cezalar uygulanır.

 

MADDE 19 – (1) Disiplin cezasının belirlenmesinde, aynı cezanın verilmesini gerektiren birden fazla suçun işlenmesi veya toplu suç işleyeme teşvik ağırlaştırıcı neden sayılır.

 

 

Konaklamaya İlişkin Uyarı Hükümleri

MADDE 20 – (1)

19.1.Yurda kayıtlı öğrencilerimiz akşam saat 01.00, hafta sonu ise 02.00’a kadar yurda giriş yapmalıdırlar.

(2)   Yurtta kalan öğrenciler 09.00 – 23.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edebilir. Ziyaretçiler Yurt Müdürlüğü tarafından bu amaçla belirlenen mekânlarda kabul edilir ve ağırlanırlar. Ziyaretçiler katlara, odalara, mutfaklara çıkarılamaz. Ziyaretçilerin bu kurallara uymasından ve verebilecekleri her türlü zarardan ziyaret edilen öğrenci sorumlu tutulur.

(3)       Yurt Yönetimi, güvenlik vb. sebeplerle öğrenci ziyaretçilerinden kimlik belgesi ister. Kimlik belgesini vermeyi reddeden kişilerin yurda girişine izin vermez.

(4)       Misafir kuralı ihlali yapan öğrencinin misafiri, 2. bir karara kadar yurt girişi yasaklanır. Bahse konu ihlalinin tekrar etmesi durumda ise öğrencinin ailesi dışındaki tüm misafirlerinin yurda girişleri yasaklanır. Öğrencinin yasaklandığı misafiri yurtta konaklayan herhangi bir öğrenciye gelse dahi girişine yine izin verilmez.

(5)       Kendisine tahsis edilen odayı değiştirmek isteyen öğrenci, Yurt Müdürlüğü’ne başvurabilir. Oda değişikliği talepleri Yurt Müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Yurt Müdürlüğü tarafından uygun görülürse oda değişikliği yapılır.

(6)       Odalarda kullanılması yasak olan elektrikli araç ve gereçler tespit edilirse, Yurt Müdürlüğü’nce odadan alınır ve depoya kaldırılır. Öğrenci eşyasını 15 (on beş) gün içinde depodan teslim almakla yükümlüdür. Belirtilen sürelerde mazeret bildirmeksizin eşyaların teslim alınmaması durumunda; öğrencilerin, ilgili eşyalar üzerindeki mülkiyet haklarını terk ettikleri kabul edilir ve atıl olarak değerlendirilir.

(7)       Oda temizliği, Yurt Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa göre yapılır.

(8)       Mutfak, dinlenme odası, çamaşırhane, kafeterya gibi ortak alanlarda bırakılan eşyaların sorumluluğu öğrencilere aittir. Değerli eşyaların şahsen muhafazası zorunludur, kayıp ve hasardan Yurt Müdürlüğü ve Üniversite sorumlu tutulamaz.

(9)       Mutfak ve banyo tezgahlarında bırakılan kirli bulaşıklar; hijyen kuralları gereği, görevliler tarafından çöpe atılır.

(10)    Öğrenciler, şahsi kullanımları için gereken temizlik maddelerini kendileri temin ederler.

(11)    Öğrenciler ihtiyaç duymaları halinde yurt binasında bulunan revir ve sağlık hizmetlerinden belirlenmiş çalışma saatleri içinde yararlanabilirler.

(12)    Yurttan ayrılırken odalarda isimli / isimsiz olarak terk edilen, öğrenciye ait eşyalar Yurt Müdürlüğü tarafından çöp olarak kabul edilir.

(13)    Yurt Müdürlüğü, dönem içerisinde ayrılmalar sonucunda yurt odalarında oluşabilecek boşlukları doldurmak için oda birleştirmeleri yapabilir. Bu boşlukların doldurulması amacı ile Yurt Yönetimi tarafından yedi gün içinde aşağıdaki işlemlerden biri yapılır.

(14)    Odada kalmaya devam eden öğrenciler diğer bir odaya nakledebilir.

(15)    Odada kalmaya devam eden öğrenciler, kendilerine yeni oda arkadaşı / arkadaşları bularak odalarında oluşan boşluğu doldurabilirler. (Yurt Yönetiminin onayı alınmak kaydıyla)

 

Temizlik ve Benzeri Konular

MADDE 21 – (1)

20.1.Öğrenci odaları ve ortak kullanım alanlarının temizliği Yurt Yönetimi tarafından belirlenecek periyot ve program çerçevesinde temizlik görevlileri tarafından yapılır. Yurt Yönetimince sağlanacak programlı temizlik hizmeti haricinde odaların temiz tutulmasından öğrenciler sorumludur.

(2)       Öğrenciler odalarını temizlik işlemine uygun halde bulundurmalı, dağınık bırakmamalıdır. Temizliğe uygun bırakılmayan, kişisel eşyaların dağınık halde bulunduğu odaların temizliği yapılmaz.

(3)       Öğrenciler odalarında kişisel kullanımları için gerekli olan temizlik sarf malzemelerini (tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu vb.) kendileri temin ederler. Yurt Yönetimi tarafından odalarda öğrencilerin kişisel kullanımına yönelik temizlik malzemesi tedarik edilmez.

(4)       Öğrenciler ütü ihtiyaçlarını bu iş için ayrılmış ütü odalarında karşılarlar. Ütü odalarında bulunan ütü ve ütü masaları öğrenci odalarına götürülemez.

(5)       Yurtta kalan öğrenciler yorgan, yastık ve nevresim takımını (yatak çarşafı, yastık kılıfı ve yorgan kılıfı) kendileri temin etmek zorundadır.

(6)       Öğrenciler çamaşır yıkama ve kurutma ihtiyaçlarını (temizlik sarf malzemelerini kendileri temin etmek kaydıyla) çamaşırhanede karşılayabilirler. Yurt Müdürlüğü çamaşırhane kullanım koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

(7)       Ütü ve masalarına zarar veren öğrenciler zarar bedelini ödemekle yükümlüdür.

(8)       Öğrenciler ortak kullanıma açık merkezi mutfaktan yararlanırken kendi kişisel malzemelerini (tabak, kaşık, çatal, tencere v.s.) kullanır. Kullanım sonrasında geride/mutfak tezgahlarında kirli ya da temiz kişisel mutfak eşyası bırakılamaz. Bu durumda bulunan malzemeler görevliler tarafından çöpe atılır.

(9)       Mutfak, WC, dinlenme odası ve çamaşırhane gibi ortak alanlarda bırakılan kişisel eşyaların sorumluluğu öğrencilere aittir. Değerli eşyaların kayıp ve hasarından Yurt Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

 

Öğrencinin Sağlık Sorunu Yaşaması ve Tedavisi

MADDE 22 – (1)

21.1.Yurtta kalan öğrenciler sağlık sorunları yaşadıklarında Sağlık Merkezine yönlendirilir. Sağlık Merkezine gidemediği durumlarda ise Sağlık Personeli, Yurt Görevlisi ile öğrencinin odasına gider.

(2)       Sağlık Personeli gerekli gördüğünde öğrenciyi ambulansla hastaneye sevk edebilir. Bu durumda, öğrenciden kendisine refakat edilebilmesi için arkadaşına, ailesine veya yakınlarına haber verilmesi istenir. Refakatçi bulunamaması durumunda yurt personeli bir yakını gelene kadar öğrenciye refakat eder.

(3)       Hastanede ayakta veya yatarak tedavi ücretleri öğrenci tarafından ödenir.

(4)       Yurtta kalan öğrenciler sağlık sorunları yaşadıklarında refakatçi olan kişiler, öğrencinin odasında kalamazlar.

(5)       Yurt Yönetiminin tespiti veya oda arkadaşlarının bildirimi ile toplu yaşam kurallarına uygun davranamadığı gözlemlenen öğrenciler, Üniversite bünyesinde bulunan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi’ne yönlendirilebilir.

 

Tazminat Sorumluluğu

MADDE 23 – (1) Yurda kaydolan öğrenci, diğer öğrencilere, kurum mülküne, demirbaşlarına, çalışanlarına ve üçüncü kişilere herhangi bir zarar vermeyeceğini, aksi durumda her türlü kusurundan münhasıran sorumlu olacağını, iş bu yönerge kapsamında kurum nezdinde meydana gelecek her türlü zararı tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu yönergede belirtilmeyen ancak kurumu doğrudan veya dolaylı olarak zarara uğratan diğer eylem ve/veya davranışlar da söz konusu tazmin yükümlülüğü kapsamında değerlendirilecektir.

 

 

 

 

BEŞİNCİ KISIM

Yürürlük ve Yürütme

 

Yürürlük

MADDE 24 – (1)

Bu yönerge Altınbaş Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu yönerge hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.